Udlejning af lejlighed | Dine muligheder for opsigelse ved udlejning
296
post-template-default,single,single-post,postid-296,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0
a

Dine muligheder for opsigelse ved udlejning

Dine muligheder for opsigelse – Og jo, du kan godt opsige din lejer (GREAT NEWS)

En af de mest skræmmende ting for de fleste danske udlejere er, hvis de af en eller anden årsag ikke kan få deres bolig tilbage efter en udlejning. I 9 ud af 10 tilfælde tror mine kunder (inden de har snakket med mig) at hvis de udlejer deres lejlighed for mere end 2 år kan deres lejer blive boende. 1. Der findes ingen 2 års regel (Den tror jeg de fleste efterhånden er med på) 2. Du kan altid opsige din lejer med den begrundelse, at du skal tilbage og benytte det lejede. Jfr. LL (lejeloven) § 82-83 har du som udlejer ret til, at flytte tilbage i din bolig, så længe du sagligt kan begrunde, at du selv skal bruge ejendommen/huset/lejligheden. Din opsigelsesvarsel er dog lang. Yes, 12 måneder! Og det kan du IKKE ændre på, selvom rigtig mange udlejere prøver, at lave en lokusløsning i lejekontraktens §11. Lad vær med det, det gavner dig ikke i en boligret, at have skrevet andet en 12 måneder jfr. LL§82/83. Det gælder både ved udlejning af lejlighed samt ved fremlejeforhold.

 

Paragraffen lyder således:

 

Udlejeren kan opsige lejeforhold om:

 

 1. a) enkelte værelser til beboelse, når værelset er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller er en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor,
 2. b) beboelseslejlighed i et hus, hvori der på tidspunktet for aftalens indgåelse kun findes to beboelseslejligheder (læs mere om udlejning af lejligheder her), hvoraf ejeren bebor den ene. Reglen gælder, selv om ejeren anvender et eller flere lokaler i huset til andet end beboelse, og selv om der i ejendommen er udlejet et eller flere enkeltværelser til beboelse,
 3. c) ejerbolig eller andelsbolig, hvis ejeren eller andelshaveren selv agter at bebo lejligheden, idet reglen dog kun gælder for ejere af ejerboliger eller ejere af andele i andelsboligforeninger, der ejede den pågældende lejlighed eller andel på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og som på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger,
 4. d) lokaler til restauration, butik, kiosk eller tilsvarende brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesanlæg, skove, parker o. lign., hvor forretningen må antages hovedsagelig at blive søgt af det publikum, der benytter de nævnte virksomheder, skove og parker, og hvor forretningen står i direkte tilknytning til disse.
 • 83.Andre lejeforhold end de i § 82 nævnte kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde, jf. dog §§ 84 og 88:
 1. a) Når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede.
 2. b) Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives. Det samme gælder, når udlejeren dokumenterer, at ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, og ejendommen efter ombygningen er omfattet af lov om almene boliger m.v., eller ombygningen sker som følge af ekspropriation eller ombygning til fyldestgørelse af et formål, til hvis gennemførelse der kan foretages ekspropriation.
 3. c) Når lejeren af en beboelseslejlighed siden lejeaftalens indgåelse har været antaget som funktionær ved ejendommens drift til arbejde, for hvis udførelse det er af væsentlig betydning, at funktionæren bor i ejendommen, og udlejeren godtgør, at arbejdet ikke har været udført på tilfredsstillende måde. Opsigelse kan kun ske, når lejligheden ved genudlejning skal benyttes af efterfølgeren.
 4. d) Når lejeren af en beboelseslejlighed, som er lejet som arbejder- eller funktionærbolig af den virksomhed, hvori lejeren er ansat, udtræder eller er udtrådt af sit arbejdsforhold til virksomheden, og lejligheden skal benyttes af en anden ansat i virksomheden.
 5. e) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.
 6. f) Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. § 79 b, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.
 7. g) Når vægtige grunde i øvrigt gør det særlig magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.

Stk. 2. Vedrører lejeforholdet en plejebolig efter § 1, stk. 1, 2. pkt., i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. eller en ustøttet privat plejebolig, jf. § 1, stk. 5, anvist af kommunen eller amtskommunen, kan opsigelse efter stk. 1 kun ske, når lejeren samtidig anvises en anden og passende bolig. Ønkser du at se eksempler på lejeboliger i Holbæk eller lejebolig københavn

 

God weekend

 

/Rasmus

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.